General Anaesthetic for Caesarean Section Information Card

General Na Anestistya Para Sa Caesarean Section (Cs) Information Card

Ang card na ito ay nagsasaad ng ilang impormasyon tungkol sa pagkakapatulog gamit ang general anestisya.

 • Ang general na anestisya ay madalas na kinakailangan para sa isang emergency na Ceasarean section kung kulang sa oras para mainiksiyonan ng anestisya sa gulugod (o spinal anaesthetic) o ng epidural.
 • Kinakailangang malagyan ka ng karayom na tinatawag na intravenous cannula sa iyong
  amay.
 • Ang isang panganib ng general na anestisya ay maaaring dumaan ang asido sa iyong tiyan sa iyong baga kapag nakatulog ka. Para mabawasan ang panganib na ito, maaaring iniksiyunan ka sa pamamagitan ng drip o pagpapadaloy sa iyong binti, at maaaring painumin ka ng antacid na gamot.
 • Sa operating theatre o lugar na pag-ooperahan, lalagyan ng mask ang iyong mukha para makahinga ka ng oxygen. Maaaring maging mahigpit ang pakiramdam ng mask, pero mahalagang mabigyan ka ng ekstrang oxygen.
 • Ang general na anestisya ay ibibigay sa iyo sa pamamagitan ng iyong drip. Sa iyong pagkakahimbing, makakaranas ka ng pressure sa iyong leeg. Ito ay para protektahan ang iyong daluyan ng hangin at mga baga.
 • Ang iyong kasama sa panganganak o birth partner ay hindi makakasama sa iyo sa operating theatre, pero sila ay nasa malapit lang.
 • Magigising ka sa recovery room at makikita mo ang iyong sanggol sa sandaling magigising
  ka na.
 • Kapag nagising ka, makakaramdam ka ng pananakit sa lalamunan at maaaring sumama ang iyong pakiramdam. May maraming gamot para maibsan ang pananakit at pagsama ng pakiramdam kung kailangan mo ang mga ito.
 • Sa UK sa bawat taon, ang 17,000 na general na anestisya ang ibinibigay sa mga kababaihan na sumasailalim ng Caesarian section, ay may mga kaunting kumplikasyon. Gayun pa man, may mga iilang panganib at di kanais-nais at di naasahang epekto ng general na anestisya. Ang mga ito ay nakasaad sa kabilang bahagi ng card na ito.

Mga Panganib At Di Inaasahang Di Kanais-Nais Na Epekto Ng General Anaesthesia

Posibleng Problema Gaano kakaraniwan ang problema
Panginginig Karaniwan - mga 1 sasa 3 taotao
Pananakit sa lalamunan Karaniwan – mga 1 sa 2 tao
Pagsama ng pakiramdam Karaniwan – mga 1 sa 10 tao
Pananakit sa kalamnan Karaniwan – mga 1 sa 3 tao
Mga sugat o pasa sa mga labi at dila

Pinsala sa mga ngipin
Paminsan-minsan –mga 1 sa 20 tao

Medyo bihira – mga 1 sa 4,500
Hindi pagkakalagay ng anaesthetist ng hihingang tubo o breathing tube habang nakatulog ka

Impeksiyon sa dibdib

Pagpunta ng asido mula sa iyong tiyan patungo sa iyong mga baga
Hindi karaniwan – mga 1 sa 250 tao

Karaniwan – mga 1 sa 10 tao – pero karamihan sa mga impeksiyon ay hindi malubha

Medyo bihira – mga 1 sa 1,000 tao
Pananatiling gising habang isinasagawa ang proseso Hindi karaniwan – mga 1 sa 400 tao
Malubhang alergik na reaksiyon Bihira – mga 1 sa 10,000 tao
Pagkamatay o pinsala sa utak Pagkamatay:
Napakabihira – mas mababa sa 1 sa 100,000 (1 o 2 tao sa isang taon sa UK)

Pagkapinsala ng utak:
Napakabihira – ang eksaktong bilang ay hindi pa alam

Ang mga eksaktong bilang ay hindi makukuha para sa lahat ng mga panganib at di inaasahang di kanais-nais na epekto ng gamot. Ang mga numero ay mga estimasyon at maaaring maiba sa iba’t ibang ospital. Kung ikaw ay may anumang katanungan, kailangan ninyo ng iyong anaesthetist talakayin ang mga ito.

Maaari kang kumuha ng mga karagdagang impormasyon sa pamamagitan ng pag-download ng pulyetos na ‘Anaesthesia for Caesarean Section’ mula sa website ng
Royal College of Anaesthetists sa www.rcoa.ac.uk.

Kami at nagpapasalamat sa mapagkawanggawang Translators without Borders sa pagsasalin na ito para sa OAA

© Obstetric Anaesthetists’ Association 2012
Registered Charity No 1111382 www.labourpains.com

Creative Commons License
To read more please click the link below.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.